Zamówienia publiczne

Modernizację budynków Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzaleźnień


ZAMAWIAJĄCY

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

REGON: 368881389

NIP: 955-244-83-58

Adres strony internetowej: scpu.szczecin.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Modernizację budynków
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień”

 SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  605772-N-2018 z dnia 17.08.2018 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=219cb28c-23dd-4688-a9dc-20a61e04f1c7PYTANIA ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW  I ODPOWIEDZI  ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 6

 

Zestawienie ofert, które wpłynęły do SCPU stanowi załącznik nr 7 oraz wzór oświadczenia o grupie kapitałowej - załącznik numer 8.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 9


Data publikacji: 2018/08/17

Załączniki:

udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2018/09/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2018/09/19 15:29:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/09/19 15:29:20 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/09/03 13:22:54 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/30 13:16:12 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/17 14:25:51 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/17 14:20:25 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/08/17 13:26:40 nowa pozycja