przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Szczecińskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień

Ochrona danych osobowych

SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ (SCPU)
KLAUZULA INFORMACYJNA od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień.
  Adres: Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 70-100 Szczecin.
  Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: +48 91 48 36 923; adresu e-mail: scpu@scpu.szczecin.pl;
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych - Panem Janem Kępińskim poprzez adres e-mail: scpu@scpu.szczecin.pl, za pomocą telefonu: +48 91 48 36 923 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Dyrektora Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU


 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, iż:

 1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie;  Adres siedziby: Urząd Miasta Szczecin,  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin;
 2.  INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH dane kontaktowe: gkrpa@scpu.szczecin.pl, tel. 91 4836923, ul. J.H Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  w zakresie niezbędnym do realizacji czynności urzędowych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie z siedzibą ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie;
 5.  odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być również odpowiednie organy państwowe
  i samorządowe, organy ścigania, sądy i prokuratura;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 7. będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach;                                                                                       
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;                                                                                                                                                     
  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi
  z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji)
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Adriana Brzeźniak-Misiuro
Przewodnicząca GKRPA

udostępnił:
SCPU
wytworzono:
2020/02/03
odpowiedzialny/a:
Dyrektor SCPU
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2022/06/06 09:18:00
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2022/06/06 09:18:00 poprawka edycyjna
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/02/03 11:47:39 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/02/03 11:34:49 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/02/03 11:34:33 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/02/03 11:34:17 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/02/03 11:33:48 nowa pozycja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/24 14:52:25 nowa pozycja