O nas

SCPU


Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:

1. Dział Finansowo- Księgowy

2. Dział Windykacji Należności

3. Dział Pomocowy - Ogrzewalnia

4. Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym - Izba Wytrzeźwień

5. Dział Profilaktyki, Edukacji i Terapii

6. Dział Administracyjno-Kadrowy

7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Dział Pomocy Osobom Nietrzeżwym-Izba Wtrzeźwień (dalej zwana Izbą) karta informacyjna:

1. Izba znajduje się na ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie.

2. Policja lub Straż Miejska do izby przywozi osoby nietrzeźwe, które:

a) swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy;

b) lub znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.

3. Podstawą przyjęcia do Izby  jest wynik badania zawartości alkoholu w organizmie (stan nietrzeźwości: obecność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 albo stężenie we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu). W przypadku braku zgody na badanie, osobę doprowadzoną przyjmuje się w przypadku występowania symptomów wskazujących na stan nietrzeźwości.

4. Osoba doprowadzona do Izby jest poddawana badaniom lekarskim. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia, podawane są jej właściwe produkty lecznicze. 

5. Osoba doprowadzona do Izby zostaje tam do wytrzeźwienia (nie dłużej niż 24h).

6. Osobie przyjętej do izby odbiera się środki pieniężne lub inne przedmioty i przekazuje do depozytu. Przy zwolnieniu z Izby zwraca się zdeponowane przedmioty – za pokwitowaniem.

7. Wobec osoby przyjętej do Izby, która stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innej osoby lub niszczy przedmioty znajdujące się w otoczeniu, może zastosowany być przymus bezpośredni (przytrzymanie, unieruchomienie, przymusowe podanie produktu leczniczego lub izolacja). Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.       

8. Osobie doprowadzonej do Izby przysługuje zażalenie do sądu rejonowego.                
W zażaleniu osoba może domagać się zbadania zasadności i legalności doprowadzenia, jak również decyzji o przyjęciu albo zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania.

9. Osobie przyjętej do Izby zapewnia się na czas pobytu:

a) odzież zastępczą, jeżeli jej odzież nie nadaje się do użytku lub jeżeli używanie tej odzieży jest niedopuszczalne ze względów higienicznych;

b) wodę podawaną w naczyniach jednorazowych;

c) dostęp do urządzeń sanitarnych (toaleta, pisuar, prysznic) i podstawowych środków higienicznych;

d) opiekę wykwalifikowanego personelu;

e) podstawową opiekę medyczną;

f) podstawową opiekę terapeutyczną.

10. Za pobyt w Izbie od osoby przyjętej pobierana jest opłata w wysokości 343 zł. Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe (dane do przelewu w zakładce: Opłata za pobyt).

11. O przyjęciu do Izby zawiadamia się niezwłocznie:

a) w przypadku małoletnich – ich rodziców lub opiekunów oraz sąd opiekuńczy,

b) w przypadku innych osób – na ich żądanie, wskazane przez nie osoby.

12. Bez zgody pacjenta Izby nie udziela osobom postronnym informacji o pacjentach oraz ich pobytach.

12. Dyrektor SCPU przyjmuje interesantów -  w ramach skarg i wniosków, od poniedziałku do piątku,  w godz. 8.00-14.00 (po uprzednim umówieniu spotkania - tel. 501029271).

 

                 Adriana Brzeźniak-Misiuro            

Dyrektor SCPU


udostępnił: SCPU, wytworzono: 2022/06/06, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2022/06/06 08:58:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2022/06/06 08:58:04 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/04/29 08:35:28 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2020/12/01 17:36:28 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 08:26:50 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/05/22 08:26:23 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/02/14 11:25:14 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/02/09 13:52:54 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/01/17 13:13:15 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/01/17 13:10:13 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/07/12 10:03:57 modyfikacja wartości
BipIzbaWytrzezwienAdmin 2016/06/06 09:22:08 nowa pozycja