Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności serwisu Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Biuletynu Informacji Publicznej SCPU - https://scpu.szczecin.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-13

Status pod względem zgodności z ustawą:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Część plików .DOC, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione.
 2. Część plików .PDF to skany dokumentów, jak umowy z rejestru umów, sprawozdania i ogłoszenia. Zasadniczo, pliki te będą w miarę możliwości eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej.
 3. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą w miarę możliwości eliminowane.

Treści wyłączone:

 1. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin
 • E-mail: scpu@scpu.szczecin.pl
 • tel. 501-029-271
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.

Jednostka zlokalizowana jest w dwóch przyległych do siebie budynkach – parterowym i 1 piętrowym, które połączone są ze sobą wewnętrznym przejściem. Wejścia do obydwu budynków zlokalizowane są bezpośrednio z poziomu chodnika bez barier architektonicznych. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji. Wejście do budynku parterowego zlokalizowane jest bezpośrednio przy wewnętrznym parkingu (7 miejsc parkingowych).

Budynek parterowy został przystosowany do użytkowania przez osoby
z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W budynku parterowym, w gabinecie lekarskim znajduje się defibrylator.

Budynek piętrowy nie posiada windy, na I piętro prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku SCPU osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które ze względu na dysfunkcje ruchowe nie są wstanie wejść na I piętro są obsługiwane na parterze po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie/sms, mailowo lub za pośrednictwem poczty:

pod numerem telefonu/sms: +48 501-029-271;

na adres e-mail: scpu@scpu.szczecin.pl

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.

Inne informcje:

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a .

W budynkach nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oznakowania w obiektach staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

SCPU zapewnia dostęp do usług tłumacza migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie SCPU.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszą jednostką proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie, sms lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

pod numerem telefonu/sms: +48 501-029-271

na adres e-mail: scpu@scpu.szczecin.pl

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego SCPU - załącznik  numer 1


Załączniki:

udostępnił: SCPU, wytworzono: 2023/03/13, odpowiedzialny/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro , wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2023/05/09 09:03:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2023/05/09 09:03:45 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2022/08/01 12:22:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2022/06/06 08:54:22 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2022/03/22 13:27:35 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/19 13:41:25 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/19 13:40:42 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/17 12:10:49 nowa pozycja