przejdź do głównego menu przejdź do treści
odnośnik zewnetrzny do strony zawierającej informacje na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia swoich stron BIP

Szczecińskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Biuletynu Informacji Publicznej SCPU - https://scpu.szczecin.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą:

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia:

 1. Część plików .DOC, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione.
 2. Część plików .PDF to skany dokumentów, jak umowy z rejestru umów, sprawozdania i ogłoszenia. Zasadniczo, pliki te będą w miarę możliwości eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej.
 3. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą w miarę możliwości eliminowane.

Treści wyłączone:

 1. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Wściubiak
 • E-mail: amichalak@scpu.szczecin.pl
 • Telefon: +48 501-029-300

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin
 • E-mail: scpu@scpu.szczecin.pl
 • tel. 501-029-271
 • Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.

Jednostka zlokalizowana jest w dwóch przyległych do siebie budynkach – parterowym i 1 piętrowym, które połączone są ze sobą wewnętrznym przejściem. Wejścia do obydwu budynków zlokalizowane są bezpośrednio z poziomu chodnika bez barier architektonicznych. Kolor drzwi jest kontrastowy z kolorem elewacji. Wejście do budynku parterowego zlokalizowane jest bezpośrednio przy wewnętrznym parkingu (7 miejsc parkingowych).

Budynek parterowy został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 • stosowne oznakowanie,
 • likwidację barier architektonicznych,
 • likwidację barier komunikacyjnych,
 • zastosowanie ergonomicznych rozwiązań.

W budynku parterowym, w gabinecie lekarskim znajduje się defibrylator.

Na budynku oraz przy głównych wejściach znajdują się napisy w języku Braillle'a - dloa osób niewidomych lub niedowidzących. Budynek piętrowy nie posiada windy, na I piętro prowadzą schody, przy których zamontowane są poręcze w celu umożliwienia dostępu do budynku SCPU osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które ze względu na dysfunkcje ruchowe nie są wstanie wejść na I piętro są obsługiwane na parterze po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie/sms, mailowo lub za pośrednictwem poczty:

pod numerem telefonu/sms: +48 501-029-271;

na adres e-mail: scpu@scpu.szczecin.pl

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.

Inne informcje:

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynkach są oznaczenia w alfabecie Braill’a .

W budynkach nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Oznakowania w obiektach staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).

SCPU zapewnia dostęp do usług tłumacza języka migowego.

Tłumacze są zobowiązani do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego.

Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej będzie bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie SCPU.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszą jednostką proszona jest o zgłoszenie (e-mailem, faksem, listownie, sms lub poprzez inną osobę telefonicznie) tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania z usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych):

pod numerem telefonu/sms: +48 501-029-271

na adres e-mail: scpu@scpu.szczecin.pl

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego SCPU - załącznik  numer 1

Załączniki:

udostępnił:
SCPU
wytworzono:
2024/03/29
odpowiedzialny/a:
Adriana Brzeźniak-Misiuro
wprowadził/a:
Adriana Brzeźniak-Misiuro
dnia:
2024/05/02 10:52:29
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2024/05/02 10:52:29 deklaracja dostępności - aktualizacja 2024
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2024/04/04 09:17:54 deklaracja dostępności - aktualizacja 2024
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2024/02/13 14:34:26 deklaracja dostępności - aktualizacja 2024
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2023/08/29 15:03:29 deklaracja dostępności - aktualizacja 2023
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2023/05/22 09:06:17 deklaracja dostępności - aktualizacja 2023
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2023/05/09 09:03:45 deklaracja dostępności - aktualizacja 2022
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2022/08/01 12:22:11 deklaracja dostępności - aktualizacja 2022
Tomasz Czerniawski 2022/06/06 08:54:22 deklaracja dostępności - aktualizacja 2022
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2022/03/22 13:27:35 deklaracja dostępności - aktualizacja 2022
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/19 13:41:25 deklaracja dostępności - aktualizacja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/19 13:40:42 deklaracja dostępności - aktualizacja
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/17 12:10:49 deklaracja dostępności - aktualizacja