Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik SCPU


Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Kierownik jednostki budżetowej pod nazwą Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień  (SCPU)
przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Kierownik jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”.

Wymiar etatu: 1.

Początek zatrudnienia: luty/marzec 2018 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. staż pracy minimum 3 lata;
 7. znajomość ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zmianami);
 8. znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);
 9. znajomość ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.);
 10. znajomość ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. poz. 1537 z późn.zm.);
 11. znajomość ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 2017 poz. 459
  z późn. zm.);
 12. znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn.zm.);
 13. znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1850);
 14. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2017 r.
  w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953);
 15. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.
  z 2017 poz. 1579);
 16. biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane kilkuletnie doświadczenie w pracy w samorządzie;
 2. umiejętność zarządzania i pracy w zespole;
 3. umiejętność planowania pracy oraz pracy pod presją czasu;
 4. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, zdolność logicznego myślenia, wysoka kultura osobista;
 5. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 6. mile widziane kierunki: zarządzanie, prawo, socjologia, psychologia.

Do podstawowych zadań Kierownika będzie należało przede wszystkim wykonywanie następujących obowiązków w zakresie:

 1. kierowanie pracą:
  1. DziałuPomocowego – Ogrzewalni,
  2. Działu Pomocy Osobom Nietrzeźwym – Izba Wytrzeźwień;
 2. nadzorowanie, koordynowanie i kierowanie pracą podległych pracowników;
 3. prowadzenie BIP;
 4. współpraca z kuratorami sądowymi i prowadzenie spraw w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez podsądnych;
 5. współpraca z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, z organizacjami społecznymi, pozarządowymi oraz z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom, bezdomności i przemocy oraz ich skutkom;
 6. realizowanie zadań z zakresu zamówień publicznych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2018 r. był wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych  umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (znajduje się na stronie http://bip.um.szczecin.pl w zakładce Postępowania - nabór na stanowiska);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (pokój nr 6) ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin do dnia 12 lutego 2018 r.
(liczy się data wpływu do SCPU)w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”  Nr 1/2018.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91 48 36 923.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do SCPU niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

DYREKTOR Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w SCPU

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

 

 

Stanowisko urzędnicze:                  

Kierownik SCPU

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata:  

Sławomir Dworak, zamieszkały w Mierzynie

 

Uzasadnienie wyboru:

Pan Sławomir Dworak spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze. Ponadto kandydat wykazał się najlepszą wiedzą merytoryczną, znajomością prawa i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najwyżej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko: Kierownik jednostki budżetowej pod nazwą Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 

DYREKTOR Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w SCPU

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

 

Stanowisko urzędnicze:                  

Kierownik SCPU

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata:  

Sławomir Dworak, zamieszkały w Mierzynie

 

Uzasadnienie wyboru:

Pan Sławomir Dworak spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze. Ponadto kandydat wykazał się najlepszą wiedzą merytoryczną, znajomością prawa i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania powierzonych obowiązków.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najwyżej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

 


data wygaśnięcia: 2018/02/16


udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2018/02/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2018/02/14 11:23:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/02/14 11:23:55 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/02/02 12:49:22 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/02/01 08:29:39 nowa pozycja