Ogłoszenia

Nabór na stanowisko Inspektor ds. obsługi GKRPA


Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Inspektor
(ds. obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Szczecinie)

(SCPU.D.111.1.2021.AB)

 

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień  (SCPU)
przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Inspektor (ds. obsługi GKRPA)
w  jednostce budżetowej pod nazwą
„Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”
.

Wymiar etatu: 1. 1.

Czas pracy: równoważny czas pracy.               

Początek zatrudnienia: marzec  2021 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe;
 6. staż pracy przy wykształceniu średnim - minimum 3 lata, przy wyższym – minimum 1 rok;
 7. znajomość w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713
   z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.);
  4. zagadnień związanych z GKRPA;
 8. biegła znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie;
 2. mile widziane prawo jazdy kat. B;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. umiejętność planowania pracy oraz pracy pod presją czasu;
 5. odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, zdolność logicznego myślenia,umiejętności analityczne, umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny,wysoka kultura osobista;
 6. znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.

 

Do podstawowych zadań Inspektora będzie należało przede wszystkim wykonywanie następujących obowiązków w zakresie:

 1. bieżąca rejestracja wniosków osób zgłoszonych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie (GKRPA) oraz prowadzenie rejestru spraw osób nadużywających alkoholu na potrzeby GKRPA,
 2. przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji związanej z osobami uzależnionymi i nadużywającymi alkoholu do GKRPA celem ich rozpoznania,
 3. dokonywanie opłat sądowych związanych z procedurą kierowania przez GKRPA do Sądu osób na leczenie odwykowe,
 4. analiza, opracowanie informacji, udzielanie odpowiedzi i przygotowanie sprawozdań na temat osób uzależnionych i nadużywających alkoholu oraz podejmowanych wobec nich działań,
 5. prowadzenie spraw uzależnionych od alkoholu w sposób wskazany przez GKRPA, 
 6. współpraca z uprawnionymi instytucjami w zakresie sprawnego przepływu informacji w sprawach osób zgłoszonych do GKRPA (w tym: prokuratura, sąd, policja itp.),
 7. współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami realizującymi działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 8. stałe pogłębianie wiedzy i samokształcenie,
 9. systematyczne archiwizowanie dokumentacji spraw zakończonych, w trybie i na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
 10. terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma w przewidzianej przez prawo formie i treści.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca o charakterze administracyjno-biurowym;
 2. większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 3. główne stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowy na I poziomie budynku, oświetlenie dzienne i sztuczne;
 4. część pracy wykonywana jest na poziomie  -1, pomieszczenie składnicy akt, oświetlenie sztuczne;
 5. w budynku nie ma widny, brak podjazdów;
 6. narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe;
 7. zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w styczniu 2021 r. był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych      umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu;
 2. list motywacyjny;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (znajduje się na stronie http://bip.um.szczecin.plw zakładce Postępowania - nabór na stanowiska);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
  i umiejętnościach;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy;
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
  z pełni praw publicznych;
 10. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. podpisanie klauzuli informacyjnej (poniżej).

Oferty należy składać w sekretariacie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (pokój nr 206) ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin do dnia 23 lutego 2021  r. (liczy się data wpływu do SCPU)w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. obsługi GKRPA nr 1.2021”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 501 029 270.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem drogą e-mailową lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do SCPU niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Oferty można odbierać w pok. 206 przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru na BIP.

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów
biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor ds. obsługi GKRPA
„Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnieńz siedzibą w Szczecinie,

Adres siedziby:
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23
70-100 Szczecin.

 1.  INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dane kontaktowe: scpu@scpu.szczecin.pl,  tel. 91 4836923, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.
 2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa
  (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne
  w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika
  w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej
  z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Okres przechowywana danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej niż 3 miesiące.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo sprostowania danych,
  3) prawo do usunięcia danych,
  4) prawo ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6) prawo do cofnięcia zgody,
  7) prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Informacje o wymogu podania danych:
  1. Podanie danych osobowych w zakresie  wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.
  2. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

DYREKTOR Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w SCPU

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

 

 

Stanowisko urzędnicze:                  

Inspektor ds. obsługi GKRPA

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata:  

Wioleta Gumowska

Uzasadnienie wyboru:

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Kandydaci oceniani byli według następujących kryteriów dot. predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz znajomości aktów prawnych podanych
w ogłoszeniu o naborze. Pani Wioleta Gumowska  spełniła w najwyższym stopniu wymagane kryteria.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

DYREKTOR Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w SCPU

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

 

 

Stanowisko urzędnicze:                  

Inspektor ds. obsługi GKRPA

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata:  

Rafał Kyzia

Uzasadnienie wyboru:

Pan Rafał Kyzia spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze. Ponadto kandydat wykazał się najlepszą wiedzą merytoryczną, znajomością prawa i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania powierzonych obowiązków.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej najwyżej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku. W procesie rekrutacji niewątpliwie duże znaczenie odegrały cechy osobowościowe kandydata.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

 

 

 

 

 

 

 


data wygaśnięcia: 2021/03/01


udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2021/03/01, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2021/03/01 14:57:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/01 14:57:10 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/01 14:56:55 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/03/01 14:54:39 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/02/10 08:57:32 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/02/10 08:57:15 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/02/10 08:57:03 nowa pozycja