Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. windykacji


 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. windykacji

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Inspektor ds. windykacji w jednostce budżetowej pod nazwą
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień nr 02/2021

(SCPU.D.111.2.2021.AB)

Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (SCPU)
przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor ds. windykacji
w jednostce budżetowej pod nazwą
„Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”

Wymiar etatu: 1.                

Początek zatrudnienia: październik 2021 r.

Wymagania niezbędne, konieczne do pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Wykształcenie wyższe;
 6. Staż pracy minimum 3 lata;
 7. Znajomość i umiejętność stosowania:

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 t.j.),

b) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655),

c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1535),

d) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 t.j.),

e) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1005),

f) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 1491).

8. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziane doświadczenie w pracy w samorządzie;
 2. Mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości;
 3. Umiejętność pracy w zespole;
 4. Umiejętność planowania pracy oraz pracy pod presją czasu;
 5. Odpowiedzialność, samodzielność, pracowitość, systematyczność, rzetelność, kreatywność, zdolność logicznego myślenia, umiejętności analityczne, umiejętność podejmowania decyzji
  w sposób bezstronny i obiektywny;
 6. Znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, w tym Comarch Optima;
 7. Wysoka kultura osobista;
 8. Mile widziane wykształcenie w kierunku: finanse, rachunkowość itp.

Do podstawowych zadań Inspektora ds. windykacji będzie należało przede wszystkim wykonywanie następujących obowiązków w zakresie:

 1. Ustalanie danych osobowych pacjentów;
 2. Weryfikacja zgodności danych w systemie Ewidencji pacjentów ICOR;
 3. Wystawianie upomnień/wezwań do zapłaty;
 4. Sporządzanie i odbiór paczek należności;
 5. Przygotowanie danych do umorzeń i ulg w spłacie należności;
 6. Sporządzanie tytułów egzekucyjnych;
 7. Prowadzenie zapisów księgowych w module finansowo-księgowym systemu Optima;
 8. Sporządzanie zestawień i informacji;
 9. Archiwizacja dokumentów;
 10. Współpraca z organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej
  w zakresie prowadzonych spraw;
 11. Terminowe udzielanie odpowiedzi na pisma w przewidzianej przez prawo formie
  i treści.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca o charakterze administracyjno-biurowym;
 2. Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej – praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
 3. Główne stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowy na II poziomie budynku, oświetlenie dzienne i sztuczne;
 4. Część pracy wykonywana jest na poziomie 0 – pomieszczenie składnicy akt, oświetlenie sztuczne;
 5. W budynku nie ma widny, brak podjazdów;
 6. Narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe;
 7. Zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania
  i podejmowania decyzji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sierpniu 2021 r. wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu;
 2. List motywacyjny;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (znajduje się na stronie http://bip.um.szczecin.plw zakładce Postępowania - nabór na stanowiska);
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach;
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy;
 8. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 9. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 10. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. Podpisanie klauzuli informacyjnej (poniżej).

Oferty należy składać w sekretariacie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień (pokój nr 206) ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin do dnia 28 września 2021 r.
(liczy się data wpływu do SCPU) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. windykacji jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień” Nr 02/2021.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 501029270.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty, drogą e-mailową lub telefonicznie.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Oferty, które wpłyną do SCPU niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie
  nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Oferty można odbierać w pok. 206 przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru na BIP.

 Adriana Brzeźniak-Misiuro

      Dyrektor SCPU

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor ds. windykacji w jednostce budżetowej pod nazwą
„Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

ADMINISTRATOREM Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Szczecinie,

Adres siedziby:
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23
70-100 Szczecin.

 1.  INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień dane kontaktowe: scpu@scpu.szczecin.pl, tel. 91 4836923, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin.
 2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej
  z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Okres przechowywana danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej niż 3 miesiące.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo sprostowania danych,
  3) prawo do usunięcia danych,
  4) prawo ograniczenia przetwarzania,
  5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6) prawo do cofnięcia zgody,
  7) prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.
 10. Informacje o wymogu podania danych:

a) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.

b) Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

DYREKTOR Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień

informuje o wyniku

NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE w SCPU:

    Inspektor ds. windykacji
w  jednostce budżetowej pod nazwą
„Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”
.          

 

Imię i nazwisko wybranego kandydata:  

Sylwia Tomaszewska, zamieszkała w Szczecinie

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Sylwia Tomaszewska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto kandydatka wykazała się bardzo wysoką wiedzą merytoryczną, znajomością prawa i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania powierzonych obowiązków.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bardzo wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na obsadzanym stanowisku.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU


data wygaśnięcia: 2021/10/30


udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2021/09/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2021/09/30 11:09:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/09/30 11:09:05 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/09/30 11:04:06 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/09/30 11:03:56 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/09/21 13:20:07 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/09/21 13:19:55 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2021/09/21 13:12:48 nowa pozycja