Zamówienia publiczne

Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu"


SCPU.D.171.1.2019.AB

SZCZECIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 ogłasza wszczęcie postępowania na usługę pod nazwą: „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie”  i zaprasza zainteresowanych do składania ofert.

1. Przedmiotem postępowania jest wybór realizatora zadania na świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

2. Zadanie obejmuje usługi zdrowotne, wykonywane przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie badań medycznych, sporządzenie wspólnej (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualne wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie do wykonania zadania. Ponadto zakres zadania obejmuje: ustalanie przez biegłych terminu i miejsca badania, sporządzanie i dwukrotne wysyłanie zaproszeń do osób objętych badaniem, pobieranie i oddawanie sporządzonych dokumentacji osób objętych badaniem, zgodnie z wykazem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 j.t. ze zm.);

2) art. 4 ust.8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t. ze zm.);

3) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 j.t. ze zm.);

4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883 );

5) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739);

6) Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na 2020 rok.

4.Organizatorem postępowania jest Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Szczecinie, ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23.

5.Udział w postępowaniu mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 j.t. ze zm.) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obejmującą przedmiot postępowania.

7. Realizatorzy zadania nie mogą być członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie.

8. Realizator zadania powinien posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poświadczone referencjami. Realizator zadania musi udokumentować wykonanie minimum 1 pracy podobnej (załącznik nr 5) do objętej przedmiotem postępowania, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, potwierdzonych referencjami i ich należytym wykonaniem. Za pracę podobną organizator uzna przeprowadzenie badań i sporządzenie  łącznie przynajmniej 100 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu jednego roku kalendarzowego.

9. Dopuszcza się realizację zadania z udziałem podwykonawców, lecz realizator zadania również musi brać czynny udział w wykonywaniu zadań określonych w ust. 2  niniejszego ogłoszenia zadania. Organizator postępowania ma prawo zażądać wglądu w umowy o współpracy z podwykonawcami.

10. Oferenci muszą dysponować możliwością i miejscem realizacji zadania spełniającym warunki do przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą). Organizator wymaga aby lokal, w którym będą przeprowadzane badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie znajdował się w Szczecinie w dzielnicy Śródmieście na terenie osiedla Centrum, Stare Miasto, Nowe Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn lub Niebuszewo –Bolinko. 

11. Czas realizacji zadania: od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.01.2020 r.) do 15.12.2020 r.

12. Oferty opatrzone numerem i nazwą postępowania należy składać w sekretariacie Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin. Oferenci zobowiązani są do ponumerowania każdej strony oferty oraz wymaganych załączników. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką oferenta, nazwą i numerem postępowania oraz napisem „Otwarcie kopert tylko w obecności komisji”.

13. Termin składania ofert upływa w dniu  18.12.2019 r.

14. Spodziewany termin i miejsce otwarcia ofert postępowania:19.12.2019 r. godz. 11.30 Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin, pokój nr 113.

15. W toku dokonywania oceny prawidłowości formalnej złożonych ofert, Komisja oceniająca oferty może zażądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień, dotyczących zawartości złożonych przez nich ofert.

16. Oferta na realizację zadania powinna zawierać:

1) Formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z dołączonymi poświadczonymi przez oferenta za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów (jeżeli wskazane poniżej dokumenty są nadane):

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem rozpatrywania ofert postępowania;

b) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określający aktualny stan prawny i faktyczny;

c) statut oferenta, (jeśli posiada);

d) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych ważna w okresie wykonywania umowy bądź zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub jej przedłużenia, w przypadku gdy termin ubezpieczenia wygasa w trakcie wykonywania umowy.

2.Formularz kalkulacji cenowej będący załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3.  Oświadczenia dotyczące:

  a)  zapoznania się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami postępowania;

  b) wykazu osób, udzielających świadczeń określonych w  ramach zadania objętego postępowaniem (załącznik nr 3);

  c) oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w warunkach przedmiotowego postępowania (załącznik nr 4);

  d) zgodności danych zawartych w ofercie ze stanem faktycznym i prawnym;

  e)  podpisania umów o współpracy z podwykonawcami zadania lub podpisania umów pomiędzy biegłymi sądowymi na wspólną realizację przedmiotowego zadania (np. umowa konsorcjum);

  f)  wykazu głównych usług (załącznik nr 5);

  g) oświadczenie o posiadaniu uprawnień (załącznik nr 6);

 h) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zadania (załącznik nr 7).

 

17. Oferty nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty częściowe (tylko biegły sądowy psychiatra lub tylko biegły sądowy psycholog lub tylko biegły sądowy specjalista psychoterapii uzależnień) nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się oferty zawierające drobne uchybienia formalne pod warunkiem ich uzupełnienia w terminie do 3 dni roboczych po powiadomieniu o niekompletności oferty.

18. Złożone w postępowaniu oferty przekazywane są pod obrady Komisji oceniającej oferty. Komisja po dokonaniu oceny ofert, zgodnie w przytoczonymi niżej kryteriami wybierze najlepsze oferty, w tym realizatora zadania.

19. Ocena ofert postępowania dokonywana będzie wg następujących kryteriów:

 

 

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1.

 Cena (brutto za jedną opinię; cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

0-60 pkt

2.

Liczba osób poddanych badaniom

0-20 pkt.

3.

Doświadczenie – liczba sporządzonych opinii w ciągu ostatnich 3 lat

0-20 pkt

 

20. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania konkursowego i jego wyniku odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej: http://www.scpu.szczecin.plw zakładce „Zamówienia publiczne”.

21. Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, przesunięcia terminu składania ofert, odwołania postępowania oraz zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

22. Złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za spełniającą kryteria nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości o którą występuje podmiot.

23. W terminie 5 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania oferentom przysługuje prawo złożenia do organizatora postępowania umotywowanego protestu, który Komisja rozpatruje w terminie 7 dni od daty jego złożenia.

24. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

25. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a wyłonionym w drodze postępowania Oferentem.

26. W sprawach nieuregulowanych w przepisach prawa wskazanych w ogłoszeniu postępowania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

27. Realizator zadania ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przy realizacji zadania, w tym również za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

28. Maksymalna wysokość kosztów przeznaczonych ze strony Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień na realizację całego zadania nie może przekroczyć kwoty 90 000 zł brutto  (słownie brutto dziewięćdziesiąt tysięcy). Organizator zadania nie przewiduje przyznania wynagrodzenia dla koordynatora i za obsługę administracyjno-księgową zadania. W cenę brutto sporządzenia jednej opinii biegłych należy wliczyć pozostałe koszty realizacji zadania m.in. koszty biurowe, koszty administracyjno-księgowe, wynagrodzenie koordynatora.

29. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami oraz do udzielania szczegółowych informacji w przedmiocie postępowania jest Janusz Dobrowolski – Główny Specjalista w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień pok. 101, tel. +48 501-029-547.

  

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 2019/12/30

Wynik postępowania

Zestawienie ofert znajduje się w załączniku nr 8

Informacja o wyborze oferty znajduje się w załączniku nr 9


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2019/12/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2019/12/30 14:13:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/30 14:13:28 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/30 14:13:16 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/30 14:06:38 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/06 11:48:41 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/06 11:30:37 nowa pozycja