Zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień


 

 

MIW.D.171.2.2017.AB                                                                    Szczecin, dnia  19.12.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych
przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie
(od 01.01.2017 r. Szczecińskie Centrum profilaktyki Uzależnień)

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (zwanym dalej SCPU)
  2. Kod CPV: 85120000 – 6 (usługi medyczne i podobne)
  3. Zakres zamówienia obejmuje:
 2. sprawowanie całodobowej opieki medycznej nad osobami przebywającymi w SCPU we wszystkie dni tygodnia w systemie ciągłym;
 3. prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do SCPU;
 4. podejmowanie decyzji o konieczności udzielania osobom nietrzeźwym niezbędnych świadczeń higieniczno-sanitarnych;
 5. udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w SCPU oraz Ogrzewalni;
 6. określanie medycznych przesłanek umieszczenia osoby nietrzeźwej w SCPU, bądź ustalanie medycznych przesłanek skierowania jej do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej;
 7. określanie stanu nietrzeźwości osób doprowadzanych do SCPUpoprzez:
 8. analizę ilości alkoholu w wydychanym powietrzu zmierzoną aparaturą pomiarową,
 9. na podstawie innych symptomów;
  1. podejmowanie decyzji o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego, po konsultacji
   z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora SCPU;
  2. kontrolowanie stanu osoby, w stosunku do której zastosowano środek przymusu niezwłocznie po zaprzestaniu jego stosowania;
  3. powiadamianie pogotowia lub zespołu ratownictwa medycznego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do SCPU wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu;
  4.  przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z  SCPU;
  5.  informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
  6.  wystawianie skierowań do placówek zajmujących się leczeniem choroby alkoholowej;
  7.  zawiadamianie uprawnionych organów o podejrzeniu występowania chorób zakaźnych
   u pacjentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU;
  8.  stosowanie procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU;
  9.  stosowanie procedur mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego;
  10.  prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w SCPU;
  11.  określanie ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej obsługi pacjentów ustalane będzie wspólnie z zamawiającym w oparciu
   o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1850);
  12.  przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych,
   a o upływie terminów informowanie zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę;
  13.  utrzymywanie w należytym stanie urządzeń i sprzętu medycznego powierzonego wykonawcy do realizacji zadań wynikających z umów;
  14.  współpraca z dyrekcją, pracownikami SCPU oraz organami ścigania w zakresie zadań SCPU;
  15.  wykonawca zobowiązany jest do stosowania zarządzeń wewnętrznych dyrektora SCPU
   w zakresie spraw związanych z opieką medyczną w SCPU.

 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia
  o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2018 r. do 31.05.2018 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień (od 01.01.2018 r. będącego siedzibą SCPU), pok. nr 6, w terminie do dnia 28.12.2017 r., do godz. 14.30.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
   z upływem terminu składania ofert.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor MIW

(od 01.01.2018 r. Dyrektor Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień)  

Załącznik do Ogłoszenia - instrukcja dla wykonawców

 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

 

ROZDZIAŁ I. FORMA OFERTY

 

 1. Na ofertęskładają się: wypełniony formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z Rozdziałem IV Instrukcji.
 2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami Instrukcji.
 3. Oferta musi być sporządzona na piśmie, czytelnie, w języku polskim.
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych przez wykonawcę.
 5. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,
  w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
 6. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 7. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Miejska Izba Wytrzeźwień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin, pok. nr 6, oferta na:„Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających
w Szczecińskim Centrum ProfilaktykiUzależnień*
" oraz „nie otwierać przed 28.12.2017 r., godz. 14.45”- bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

* zwane dalej SCPU

 1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 9, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.
 2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

 

ROZDZIAŁ II. OFERTY WSPÓLNE

 

 1. Wykonawcy mogą składać oferty wspólne.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2 należy dołączyć do oferty.
 4. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.
 5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale IV Instrukcji.
 6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
 7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
 8. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
 9. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
 10. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

 

ROZDZIAŁ III. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

 1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może jako tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzec ceny oferty oraz innych elementów, które będą stanowiły treść zawartej umowy, ponieważ zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 2. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503
  z późniejszymi zmianami)”.
 3. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

 

ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. WYMAGANE
W OFERCIE DOKUMENTY

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

-    zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na jedno zdarzenie nie niższą niż 75 000 euro, na wszystkie zdarzenia nie niższa niż 350 000 euro.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać łącznie.

     2) zdolności technicznej lub zawodowej:

-    zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a)  wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługi, polegające na świadczeniu usług medycznych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać łącznie.

b)  dysponuje lub  będzie dysponował minimum 5 osobami, które będą posiadały stosowne kwalifikacje do świadczenia usług medycznych na rzecz SCPU.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać łącznie.

 

      WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH.

 

      Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wykaz wymaganych w ofercie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia.

     Ww. dokument/dokumenty należy złożyć w oryginalelub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przezwykonawcę.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument/dokumenty składa ten/ci
z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

 1. Wykaz usługwykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
  z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Instrukcji.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty
w oryginale lub kopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

 1. Wykaz osób, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i będą świadczyły usługi medyczne w SCPU-  według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Instrukcji.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz.

 

 1. Wykaz pozostałych dokumentów wymaganych w ofercie:

 

 1. Formularz oferty- według wzoru stanowiącego  załącznik nr 1 do Instrukcji;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Oświadczeniewykonawcy o braku podstaw do wykluczeniaz postępowania
  z powodów określonych w oświadczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji;

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składa odrębny dokument.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałemprzez wykonawcę.

 1. Odpowiednie pełnomocnictwatylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt4 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział II pkt 3) Instrukcji;

Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.

 

 1.  Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 2 lub 3, dokumenty lub oświadczenia te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, wyjaśnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. W przypadku wątpliwości zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty wykonawcy (w tym złożonych oświadczeń i dokumentów).
 3. Zamawiający wymaga, aby załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym złożone zostały wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

ROZDZIAŁ V. OCENA OFERT. ODRZUCENIE OFERTY. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

 

 1. Zamawiający może poprawić w treści oferty następujące omyłki:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Instrukcją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 2. Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:

Cena – 100 %, obliczona w sposób podany w ogłoszeniu.

 1. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli zawiera rażącą niską cenę tj. jest niższa od szacunkowej wartości zamówienia o więcej niż 30%.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w sytuacji, gdy:
  1. jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia lub Instrukcji;
  2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
  4. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  5. wykonawca nie spełnia lub nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  6. wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania lub nie złoży oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
 3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówie­nia na usługi społeczne, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamó­wie­nia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
  3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że pro­wadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
  4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia pub­licznego.
 4. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze oferty, w sposób określony w Rozdziale VI.
 5. Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia (unieważnienia postępowania) zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia (unieważnieniu postępowania).

 

ROZDZIAŁ VI. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA I INSTRUKCJI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

 

 1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
 3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (91 48 37 016) lub e-maila (miw@miw.szczecin.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:
  1. pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści Ogłoszenia lub Instrukcji,
   1. wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia oferty i odpowiedź wykonawcy,
   2. wezwanie wykonawcy do uzupełnienia oferty,
   3. informacja o wyborze oferty,
   4. inna korespondencja kierowana przez zamawiającego do wykonawców.
  2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
   oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub
   e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję
   w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
  3. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
  4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub Instrukcji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dniprzed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
  5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Instrukcji lub Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6.
  7. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
  8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia lub Instrukcji. Dokonaną zmianę treści zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
  9. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: p. Jolanta Michalak oraz p. Adriana Brzeźniak-Misiuro  tel. 91 48 36 923  w godz. 07:00 – 15.00, fax 91 48 37 016 (czynny całą dobę), e-mail: miw@miw.szczecin.pl

 

 

ROZDZIAŁ VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

 

 1. Wykonawca podaje cenę oferty w „Formularzu oferty” – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Instrukcji.
 2. Cena oferty musi obejmować:
  1. wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia określone w Ogłoszeniu i Instrukcji;
  2. inne koszty, które wykonawca będzie musiał ponieść w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

 

ROZDZIAŁ VIII. ZAWARCIE UMOWY

 

 1. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do  Instrukcji.
 2. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych
  w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 3. Przed podpisaniem umowy, wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu:
  1. zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
  2.   zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach US

 

ROZDZIAŁ IX. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

„świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających
w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”

 

Kod CPV: 85120000 – 6 (usługi medyczne i podobne)

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:
  1. sprawowanie całodobowej opieki medycznej nad osobami przebywającymi w SCPU we wszystkie dni tygodnia w systemie ciągłym – prowadzenie dokumentacji
   w przedmiotowym zakresie;
  2. prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do SCPU;
  3. podejmowanie decyzji o konieczności udzielania osobom nietrzeźwym niezbędnych świadczeń higieniczno-sanitarnych;
  4. udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w SCPU oraz w Ogrzewalni;
  5. określanie medycznych przesłanek umieszczenia osoby nietrzeźwej w SCPU, bądź ustalanie medycznych przesłanek skierowania jej do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej;
  6. określanie stanu nietrzeźwości osób doprowadzanych do SCPU poprzez:
 2. analizę ilości alkoholu w wydychanym powietrzu zmierzoną aparaturą pomiarową,
 3. na podstawie innych symptomów;
  1. podejmowanie decyzji o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego, po konsultacji
   z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora SCPU.
  2. kontrolowanie stanu osoby, w stosunku do której zastosowano środek przymusu niezwłocznie po zaprzestaniu jego stosowania;
  3. powiadamianie pogotowia lub zespołu ratownictwa medycznego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do SCPU wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu;
  4.  przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z  SCPU;
  5.  informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
  6.  wystawianie skierowań do placówek zajmujących się leczeniem choroby alkoholowej;
  7.  zawiadamianie uprawnionych organów o podejrzeniu występowania chorób zakaźnych
   u pacjentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU (Zarządzenie nr 10/2010 dyrektora SCPU zmienione Zarządzeniem 12/2013);
  8.  stosowanie procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU (Zarządzenie nr 08/2015  dyrektora MIW);
  9.  stosowanie procedur mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego (Zarządzenie nr 9/2015 dyrektora MIW );
  10.  prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w SCPU;
  11.  określanie ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej obsługi pacjentów ustalane będzie wspólnie
   z zamawiającym w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1850);
  12.  przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych,
   a o upływie terminów informowanie zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę;
  13.  utrzymywanie w należytym stanie urządzeń i sprzętu medycznego powierzonego wykonawcy do realizacji zadań wynikających z umów;
  14.  współpraca z dyrekcją, pracownikami SCPU oraz organami ścigania w zakresie zadań SCPU w Szczecinie;
  15. wykonawca zobowiązany jest do stosowania zarządzeń wewnętrznych dyrektora SCPU
   w zakresie spraw związanych z opieką medyczną w SCPU.

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

Członkowie komisji przetargowej:

1. Jolanta Michalak

2. Barbara Kojder

3. Waldemar Pietruszkiewicz

 

Załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

 

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

REGON..............................................Nr NIP  ...........................................................................

 

Nr konta bankowego:

 

.....................................................................................................................................................

 

nr telefonu .......................................... nr faxu ...........................................................................

 

e-mail  .............................................................................................

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP na: „…………………………………………………………………..”, składam niniejszą ofertę:

 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w Ogłoszeniu i Instrukcji dla wykonawców za łączną cenę ryczałtową brutto:

 

....................................................................................................................................

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki

 

 1. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym
  w Ogłoszeniu.
 2. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 3. Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do Instrukcji dla wykonawców oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

 

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

 1. ...................................
 2. ...................................
 3. ...................................

 

 

..............................., dn. ...............................                        ..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

Załącznik nr 2 do Instrukcji dla wykonawcy

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................

 

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP na: „……………………………………………………………………………………………….”,  

 

oświadczam(my), że wykonawca, którego reprezentuję/jemy nie podlega wykluczeniu z postępowania , z tego powodu, że:

 

 1. w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości;
 2. nie zalega z uiszczeniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro­wotne, ewentualnie uzyskał prze­widzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu;
 3. wykonawca będący osobą fizyczną nie został prawomocnie skazany za prze­stępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie­lenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, prze­stępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 4. wspólnik spółki jawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 5. partner lub członek zarządu spółki partnerskiej nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 6. komplementariusz spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 7. urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 8. wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł o zakazie ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 9. nie złożył nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępo­wania;

 

 

 

 

 

..............................., dn. .......................                    ..................................................................

                                                                                                          (podpis(y) osób uprawnionych

 do reprezentacji wykonawcy)

 

 

 

Załącznik nr 3 do Instrukcji dla wykonawcy

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 

WYKAZ USŁUG

 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................

 

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP na: „świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających
w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”, 

przedstawiam(y) następujące informacje:

 

 

L.p.

Opis (rodzaj) pracy

 

Podmiot zlecający prace

 

Miejsce wykonania

Termin wykonywania pracy  (dzień/miesiąc/

rok)

Wartość wykonanych prac brutto

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

 

Załącznik nr 4 do Instrukcji dla wykonawcy

...............................................

( pieczęć wykonawcy)

 

 

WYKAZ OSÓB

 

 

Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................

 

działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………

 

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

 

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy PZP na: „świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających
w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”, 

przedstawiam(y) następujące informacje:

 

 

 

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie*

Zakres wykonywanych czynności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku;

 

..............................., dn. ...............................            .....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

 

 

Załącznik nr 5 do Instrukcji dla wykonawcy

 

Umowa nr ….…...

zawarta w dniu ……………….…. w Szczecinie

 

O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH NARZECZ OSÓB NIETRZEŹWYCH PRZEBYWAJĄCYCH W SZCZECINSKIM CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

 

zawarta między GminąMiastem Szczecin – Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
z siedzibą w Szczecinie ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23reprezentowaną przez:

……………………………………..- Dyrektora Izby zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ……………..)

 

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest całodobowe świadczenie zdrowotne na rzecz osób nietrzeźwych przyjmowanych i przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23, zwanej dalej SCPU.

2. Wykonawca oświadcza, że zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną (lekarską, felczerską) do wykonania przedmiotu umowy.

3. Kwalifikacje zawodowe Wykonawcy i jego personelu będą ważne, zgodne z wymogami NFZ, zasadami zawartymi w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o  zawodzie  felczera, a także zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania świadczeń medycznych (zdrowotnych) zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, z należytą starannością.

 

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:,

 1. sprawowanie całodobowej opieki medycznej nad osobami przebywającymi w SCPU w Szczecinie we wszystkie dni tygodnia w systemie ciągłym;
 2. prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do SCPU;
 3. podejmowanie decyzji o konieczności udzielania osobom nietrzeźwym niezbędnych świadczeń higieniczno-sanitarnych;
 4. świadczenie dodatkowych usług medycznych wynikających z oferty wykonawcy;
 5. udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w SCPU  i Ogrzewalni;
 6. określanie medycznych przesłanek umieszczenia osoby nietrzeźwej w SCPU, bądź ustalanie medycznych przesłanek skierowania jej do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej;
 7. określanie stanu nietrzeźwości osób doprowadzanych do SCPU poprzez:
  1.  analizę ilości alkoholu w wydychanym powietrzu zmierzoną aparaturą pomiarową,
  2.  na podstawie innych symptomów,
 8. podejmowanie decyzji o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez  Dyrektora SCPU;
 9. kontrolowanie stanu osoby, w stosunku, do której zastosowano środek przymusu niezwłocznie po zaprzestaniu jego stosowania;
 10. powiadamianie pogotowia lub zespołu ratownictwa medycznego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do SCPU wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu;
 11. przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z SCPU;
 12. informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
 13. wystawianie skierowań do placówek zajmujących się leczeniem choroby alkoholowej;
 14. zawiadamianie uprawnionych organów o podejrzeniu występowania chorób zakaźnych u pacjentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU;
 15. stosowanie procedur postępowania z odpadami medycznymi zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU;
 16. prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w SCPU. Szczegółowy wykaz zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
 17. określanie ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej obsługi pacjentów ustalane będzie wspólnie z zamawiającym w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. (Dz. U………………..) w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 18. przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych, a o upływie terminów informowanie zamawiającego;
 19. utrzymywanie w należytym stanie urządzenia i sprzęt medyczny powierzony wykonawcy do realizacji zadań wynikających z umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie spraw związanych z opieką medyczną w SCPU oraz do ich stosowania.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan zdrowia pacjentów przebywających w SCPU.

4. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z personelem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Zamawiającego.

5. Wykaz lekarzy, felczerów i terminy dyżurów powinny być przekazywane Zamawiającemu najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego na miesiąc następny. Wszelkie zamiany w zatwierdzonym grafiku dyżurów wymagać będą osobnych uzgodnień.

6. W razie nieobecności lekarza, niezależnie od przyczyn, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo innego podmiotu w wykonywaniu umowy. Kwalifikacje zawodowe zastępcy muszą być, co najmniej równe kwalifikacjom zawodowym personelu Wykonawcy. Postanowienia o obowiązkach Wykonawcy stosuje się odpowiednio do jego zastępcy.

 

§ 3

1. Przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, zarówno w zakresie odpowiedzialności kontraktowej jak i odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Strony ustalają, że sumy gwarancyjne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r.

(Dz. U……………………….) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy nie będącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu polis ubezpieczeniowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

 

§ 4

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy sprzęt i aparaturę stanowiącą wyposażenie ambulatorium, będące własnością Zamawiającego. Przekazanie nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. Sprzęt ten odpowiada obowiązującym standardom i posiada wymagane atesty. Wykonawca zobowiązuje się do ich wykorzystywania tylko i wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy.

2. Wszelkie naprawy sprzętu i wyposażenia ambulatorium należą do Zamawiającego. Uszkodzenia techniczne wynikające z nieprawidłowej eksploatacji będą podlegały ekspertyzie technicznej, która będzie podstawą do określenia odpowiedzialności odszkodowawczej.

3. Zamawiający zaopatruje ambulatorium w niezbędne leki i środki farmaceutyczne oraz sprzęt medyczny. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zużytych leków i środków opatrunkowych.

4. Wykonawca stosuje wyłącznie leki, środki farmaceutyczne będące na wyposażeniu ambulatorium Zamawiającego.

5. Wykaz sprzętu, leków, środków opatrunkowych  i mebli stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

 

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania stanowi nieprzekraczalną kwotę ……………..zł (słownie zł.: …………………………………………) brutto.

2. Strony przyjmują system rozliczenia i fakturowania – miesiąc kalendarzowy. Wykonawca wystawi fakturę dla Zamawiającego na kwotę stanowiącą 1/12 kwoty wskazanej w ust. 1 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Jeżeli umowa nie zostanie podpisana z początkiem miesiąca kalendarzowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za ten miesiąc proporcjonalnie do ilości dni świadczenia usługi.

3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku.

4. W przypadku stwierdzenia użytkowania ambulatorium i wyposażenia niezgodnie z przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu pełnej wysokości poniesionych kosztów.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.01.2018 r. do 31.05.2018r.

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Umowa wygasa z upływem terminu, na który została zawarta.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie, a w szczególności w razie:

 1. zawężenia zakresu świadczeń medycznych,
 2. złej jakości świadczeń.

5. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku nie wypłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, za co najmniej dwa kolejne okresy płatności.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca narusza istotne postanowienia umowy, w szczególności wymienione w § 2, w tym nie wykonuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 7.

7. Umowa wygasa w przypadku utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania świadczeń zdrowotnych.

§ 7

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli,a Wykonawca przyjmuje obowiązek poddania się kontroli ze strony Zamawiającego oraz innych uprawnionych osób i podmiotów, a w szczególności kontroli:

 1. sposobu udzielania pomocy zdrowotnej osobom nietrzeźwym,
 2. jakości udzielanych świadczeń,
 3. wykorzystania pomieszczeń leków, sprzętu i aparatury,
 4. przestrzegania przepisów bhp, porządkowych i przeciwpożarowych oraz innych przepisów szczególnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować do zaleceń pokontrolnych, usuwając uchybienia w określonym przez Zamawiającego terminie.

§ 8

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków zawartych w § 2 ust. 1 Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2.
 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
  1. za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie odpowiada lub za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto;
  2. za nienależyte wykonanie usługi określonej w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości wynikającej z wartości 1 godz. wyliczonej wg zasady: wartość umowy podzielona przez ilość godzin obejmujących czas trwania umowy za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
  3. za przerwę zapewnienia całodobowej opieki medycznej – w wysokości wynikającej z dziesięciokrotnej wartości godzinnej wyliczonej wg zasady: wartość umowy podzielona przez ilość godzin obejmującą czas trwania umowy za każdą godzinę przerwy.
 3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

§ 9

1. Upoważnia się Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia

    1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. ……………………)

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U…………………………….)

3.Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i oświadczenie o ochronie tajemnicy stanowi załącznik

    nr 4 do niniejszej umowy.

 

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

 • ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
 • ustawy o  zawodzie felczera,
 • ustawy o działalności leczniczej,
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • kodeksu cywilnego

i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 11

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy nie rozwiązane polubownie będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.                                        

 

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

        Wykonawca                                                                                             Zamawiający


Data publikacji: 2017/12/28

Wynik postępowania

 

Na podstawie art. 138o ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuje, że ze względu na brak ofert zamówienie na usługi społecznie" „świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień” - USŁUGI SPOŁECZNE”  nie zostało rozstrzygnięte. 

Adriana Brzeźniak-Misiuro - Dyrektor


udostępnił: Dyrektor MIW, wytworzono: 2017/12/19, odpowiedzialny/a: Dyrektor MIW, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2017/12/28 12:46:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/12/28 12:46:17 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/12/28 12:45:42 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/12/19 15:26:34 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/12/19 15:19:15 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/12/19 15:12:59 nowa pozycja