Zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywajacych w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w 2020 r.


            SCPU.D.171.2.2019.AB                                                                                                                Szczecin, dnia  09.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych
przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 ul. J.H Dąbrowskiego 22-23,
70-100 Szczecin

REGON: 368881389

NIP: 955-244-83-58

Fax: 91 48 28 052

mail: scpu@scpu.szczecin.pl

Adres strony internetowej: www.scpu.szczecin.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu: „Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień”

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:  Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień (zwanym dalej SCPU)

b) Kod CPV: 85120000 – 6 (usługi medyczne i podobne)

c) Zakres zamówienia obejmuje:

1) sprawowanie całodobowej opieki medycznej nad osobami przebywającymi w SCPU we wszystkie dni tygodnia w systemie ciągłym – prowadzenie dokumentacji w przedmiocie zakresie;

2) prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do SCPU;

3) podejmowanie decyzji o konieczności udzielania osobom nietrzeźwym niezbędnych świadczeń higieniczno-sanitarnych;

4) udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w SCPU oraz Ogrzewalni;

5) określanie medycznych przesłanek umieszczenia osoby nietrzeźwej w SCPU, bądź ustalanie medycznych przesłanek skierowania jej do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej;

6) określanie stanu nietrzeźwości osób doprowadzanych do SCPU poprzez:

 1. analizę ilości alkoholu w wydychanym powietrzu zmierzoną aparaturą pomiarową,
 2. na podstawie innych symptomów;

7) podejmowanie decyzji o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego, po konsultacji z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora SCPU;

8) kontrolowanie stanu osoby, w stosunku do której zastosowano środek przymusu niezwłocznie po zaprzestaniu jego stosowania;

9) powiadamianie pogotowia lub zespołu ratownictwa medycznego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do SCPU wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu;

10) przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z  SCPU;

11) informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;

12) wystawianie skierowań do placówek zajmujących się leczeniem choroby alkoholowej;

13) zawiadamianie uprawnionych organów o podejrzeniu występowania chorób zakaźnych u pacjentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU;

14) stosowanie procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zgodnie z procedurami obowiązującymi w SCPU;

15) stosowanie procedur mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego;

16) prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w SCPU;

17) określanie ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej obsługi pacjentów ustalane będzie wspólnie z zamawiającym w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1850);

18) przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych, a o upływie terminów informowanie zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę;

19) utrzymywanie w należytym stanie urządzeń i sprzętu medycznego powierzonego wykonawcy do realizacji zadań wynikających z umów;

20) współpraca z dyrekcją, pracownikami SCPU oraz organami ścigania w zakresie zadań SCPU;

21) wykonawca zobowiązany jest do stosowania zarządzeń wewnętrznych dyrektora SCPU w zakresie spraw związanych z opieką medyczną w SCPU.

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia
  o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: nie wcześniej niż od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.   (12 miesięcy).

 

4.  KRYTERIA OCENY OFERT:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

   2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, pok. nr 6, w terminie do dnia 23.12.2019 r., do godz. 14.30.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

Dyrektor SCPU


Data publikacji: 2019/12/30

Wynik postępowania

 

Na podstawie art. 138o ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuje, że ze względu na brak ofert zamówienie na usługi społecznie" „świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień” - USŁUGI SPOŁECZNE”  nie zostało rozstrzygnięte. 

Adriana Brzeźniak-Misiuro - Dyrektor


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor SCPU, wytworzono: 2019/12/09, odpowiedzialny/a: Dyrektor Adriana Brzeźniak-Misiuro, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2019/12/30 11:38:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/30 11:38:57 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/30 11:37:07 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/09 09:24:16 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/09 09:14:09 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2019/12/09 09:09:04 nowa pozycja