Zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie


                                                                     Szczecin, dnia  14.06.2017 r.

MIW.D.171.1.2017.AB

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych
przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień”
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 1. ZAMAWIAJĄCY (odbiorca/płatnik):

Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień”

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP z dnia 29.01.2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień
  2. Kod CPV: 85120000 – 6 (usługi medyczne i podobne)
  3. Zakres zamówienia obejmuje:
 2. sprawowanie całodobowej opieki medycznej nad osobami przebywającymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie we wszystkie dni tygodnia w systemie ciągłym;
 3. prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień;
 4. podejmowanie decyzji o konieczności udzielania osobom nietrzeźwym niezbędnych świadczeń higieniczno-sanitarnych;
 5. udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz Ogrzewalni;
 6. określanie medycznych przesłanek umieszczenia osoby nietrzeźwej w Miejskiej Izby Wytrzeźwień, bądź ustalanie medycznych przesłanek skierowania jej do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej;
 7. określanie stanu nietrzeźwości osób doprowadzanych do izby poprzez:
 8. analizę ilości alkoholu w wydychanym powietrzu zmierzoną aparaturą pomiarową,
 9. na podstawie innych symptomów;
  1. podejmowanie decyzji o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego, po konsultacji
   z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora Izby;
  2. kontrolowanie stanu osoby, w stosunku do której zastosowano środek przymusu niezwłocznie po zaprzestaniu jego stosowania;
  3. powiadamianie pogotowia lub zespołu ratownictwa medycznego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do Miejskiej Izby Wytrzeźwień wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu;
  4.  przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z  Miejskiej Izby Wytrzeźwień;
  5.  informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
  6.  wystawianie skierowań do placówek zajmujących się leczeniem choroby alkoholowej;
  7.  zawiadamianie uprawnionych organów o podejrzeniu występowania chorób zakaźnych
   u pacjentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w Izbie;
  8.  stosowanie procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zgodnie z procedurami obowiązującymi w Izbie;
  9.  stosowanie procedur mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego;
  10.  prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w Izbie;
  11.  określanie ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej obsługi pacjentów ustalane będzie wspólnie z zamawiającym w oparciu
   o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1850);
  12.  przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych,
   a o upływie terminów informowanie zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę;
  13.  utrzymywanie w należytym stanie urządzeń i sprzętu medycznego powierzonego wykonawcy do realizacji zadań wynikających z umów;
  14.  współpraca z dyrekcją, pracownikami MIW oraz organami ścigania w zakresie zadań Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie;
  15.  wykonawca zobowiązany jest do stosowania zarządzeń wewnętrznych dyrektora Izby w zakresie spraw związanych z opieką medyczną w Izbie.

 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia
  o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień, pok. nr 6, w terminie do dnia 22.06.2017 r., do godz. 14.30.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
   z upływem terminu składania ofert.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

                                                                                                                          Dyrektor MIW


Data publikacji: 2017/06/29

Wynik postępowania

Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie na podstawie art. 138o ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuje, że ze względu na brak ofert zamówienie na usługi społecznie" świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień”  nie zostało rozstrzygnięte. 

Adriana Brzeźniak-Misiuro
- Dyrektor MIW


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor MIW, wytworzono: 2017/06/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor MIW, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2018/09/03 13:46:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2018/09/03 13:46:31 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/06/29 13:18:57 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/06/14 09:19:31 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2017/06/14 08:54:03 nowa pozycja