Zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień


Nr sprawy: MIW.974.2016.AB                                                      Szczecin, dnia  06.12.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych
przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień”
 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

1.     ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie

ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23

70-100 Szczecin

2.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1)   Nazwa nadana zamówieniu:

„Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień”

2)   Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3)   Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a)      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień

b)     Kod CPV: 85120000 – 6 (usługi medyczne i podobne)

c)      Zakres zamówienia obejmuje:

1)     sprawowanie całodobowej opieki medycznej nad osobami przebywającymi w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie we wszystkie dni tygodnia w systemie ciągłym;

2)     prowadzenie badań lekarskich osób doprowadzonych do Miejskiej Izby Wytrzeźwień;

3)     podejmowanie decyzji o konieczności udzielania osobom nietrzeźwym niezbędnych świadczeń higieniczno-sanitarnych;

4)     udzielanie pomocy doraźnej, która może być stosowana w Miejskiej Izby Wytrzeźwień;

5)     określanie medycznych przesłanek umieszczenia osoby nietrzeźwej w Miejskiej Izby Wytrzeźwień, bądź ustalanie medycznych przesłanek skierowania jej do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej;

6)     określanie stanu nietrzeźwości osób doprowadzanych do izby poprzez:

a)      analizę ilości alkoholu w wydychanym powietrzu zmierzoną aparaturą pomiarową,

b)      na podstawie innych symptomów;

7)     podejmowanie decyzji o zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego, po konsultacji
z kierownikiem zmiany lub innym pracownikiem wyznaczonym przez dyrektora Izby;

8)     kontrolowanie stanu osoby, w stosunku do której zastosowano środek przymusu niezwłocznie po zaprzestaniu jego stosowania;

9)     powiadamianie pogotowia lub zespołu ratownictwa medycznego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia u osoby doprowadzonej do Miejskiej Izby Wytrzeźwień wystąpienia istotnych zakłóceń funkcji zdrowotnych organizmu;

10) przeprowadzanie badań lekarskich osób zwalnianych z  Miejskiej Izby Wytrzeźwień;

11) informowanie pacjentów o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;

12) wystawianie skierowań do placówek zajmujących się leczeniem choroby alkoholowej;

13) zawiadamianie uprawnionych organów o podejrzeniu występowania chorób zakaźnych
u pacjentów zgodnie z procedurami obowiązującymi w Izbie;

14) stosowanie procedur postępowania z odpadami niebezpiecznymi zgodnie z procedurami obowiązującymi w Izbie;

15) stosowanie procedur mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego;

16) prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w Izbie;

17) określanie ilości środków farmaceutycznych, leków oraz sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowej obsługi pacjentów ustalane będzie wspólnie z zamawiającym w oparciu
o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z 8 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1850);

18) przestrzeganie terminów ważności leków, środków oraz wyrobów medycznych,
a o upływie terminów informowanie zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę;

19) utrzymywanie w należytym stanie urządzeń i sprzętu medycznego powierzonego wykonawcy do realizacji zadań wynikających z umów;

20) współpraca z dyrekcją, pracownikami MIW oraz organami ścigania w zakresie zadań Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie;

21) wykonawca zobowiązany jest do stosowania zarządzeń wewnętrznych dyrektora Izby w zakresie spraw związanych z opieką medyczną w Izbie.

 

d)     Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

e)      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

3.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

4.    KRYTERIA OCENY OFERT:

1)      Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

 

CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

2)      Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

5.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Ofertę należy złożyć w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień, pok. nr 6, w terminie do dnia 13.12.2016 r., do godz. 12.30.

2)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6.    INFORMACJE DODATKOWE:

1)        Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2)        Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

         3)        Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

                                                                                                                                                                Adriana Brzeźniak-Misiuro

                                                                                                                                                                             Dyrektor MIW


Data publikacji: 2016/12/06

Wynik postępowania

Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecienie na podstawie art. 138o ust. 4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  informuje, że ze względu na brak ofert zamówienie na usługi społecznie"świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień”  nie zostało rozstrzygnięte. 

Adriana Brzeźniak-Misiuro - Dyrektor MIW


Załączniki:

udostępnił: Dyrektor MIW, wytworzono: 2016/12/06, odpowiedzialny/a: Dyrektor MIW, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2016/12/14 09:59:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2016/12/14 09:59:50 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2016/12/14 09:58:57 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2016/12/14 09:51:21 modyfikacja wartości
Adriana Brzeźniak-Misiuro 2016/12/06 12:16:00 nowa pozycja