Zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień


Szczecin: Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień
Numer ogłoszenia: 183386 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Miejska Izba Wytrzeźwień , ul. J.H.Dąbrowskiego 22-23, 70-100 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 483 69 23, faks 91 483 70 16.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miw.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Świadczenie usług medycznych na rzecz osób nietrzeźwych przebywających w izbie wytrzeźwień.

II.1.5)


przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):85.12.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 01.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Określenie warunku spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2. Odpowiednie pełnomocnictwa - tylko w sytuacjach określonych w rozdziale 1 pkt.5 zdanie 2 SIWZ, lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział 3 pkt 1 SIWZ). 3. Oświadczenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Dodatkowe usługi medyczne - 20

IV.2.2)


przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.miw.szczecin.pl/BipIzbaWytrzezwien/chapter_73014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie ul. J.H. Dąbrowskiego 22/23 71-100 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejska Izba Wytrzeźwień w Szczecinie ul. J.H. Dąbrowskiego 22/23 71-100 Szczecin pokój nr 6..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający
Specyfikacja istotnych warunków zamównienia: /BIPJednostkiFiles/file/01_MIW-siwz_2015(2).doc

Załączniki do SIWZ: /BIPJednostkiFiles/file/Zalaczniki_2015_post2.zip


Data publikacji: 2015/07/20

Wynik postępowania

Wynik postępowania:

Ze względu na brak ofert postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.


udostępnił: Miejska Izba Wytrzeźwień, wytworzono: 2015/07/20, odpowiedzialny/a: Dyrektor Grzegorz Roszak, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2015/07/30 22:09:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2015/07/30 22:09:55 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2015/07/30 22:08:18 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2015/07/30 22:08:01 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2015/07/20 21:24:42 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2015/07/20 21:22:21 nowa pozycja