przejdź do treści

Ogrzewalnia

Ogrzewalnia dla bezdomnych


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr 30/2018

Dyrektora SCPU z dnia 01.10.2018 r.

 

Regulamin Ogrzewalni

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zadania, zakres działania i zasady funkcjonowania Ogrzewalni dla osób bezdomnych mieszczącej się przy ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 w Szczecinie.

 

§ 2

Ogrzewalnia jest prowadzona przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (SCPU), a jej pracownicy podlegają Dyrektorowi jednostki.

 

Definicja, zadania, zakres działania i zasady funkcjonowania Ogrzewalni

§ 3

 1. Ogrzewalnia jest pomieszczeniem, którego temperatura nie jest niższa niż18C, przeznaczonym dla max 17 osób bezdomnych, zdolnych do samoobsługi, przebywających na terenie Gminy Miasto Szczecin, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem oraz jego skutkami.
 2. Pobyt w Ogrzewalni ma charakter doraźny.

 

§ 4

Prawo do pobytu w Ogrzewalni mają osoby, które same się tam zgłoszą lub zostaną przywiezione przez Policję, Straż Miejską czy Pogotowie lub zostały wskazane przez inny podmiot – w szczególności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

 

§ 5

Ogrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę (z wyłączeniem godzin na sprzątanie obiektu).

 

§ 6

 1. Zakres pomocy świadczonej przez Ogrzewalnię obejmuje:
 2. zapewnienie gorącego napoju;
 3. umożliwienie wymiany odzieży lub jej dezynfekcję i dezynsekcję;
 4. zapewnienie opieki przez opiekuna będącego do dyspozycji osób przebywających w Ogrzewalni przez czas jej otwarcia;
 5. zapewnienie stałego dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych;
 6. udzielenie schronienia przez czas pracy Ogrzewalni w postaci udostępnienia ławki lub krzesła umożliwiającego spędzenie nocy w pozycji siedzącej;
 7. przeprowadzanie indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi.

 

§ 7

W trakcie przyjmowania do Ogrzewalni osoba zgłaszająca się zobowiązana jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz do podania przyczyny poszukiwania schronienia. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość dane osoby bezdomnej ustalane są we współpracy z innymi podmiotami - w szczególności ze Strażą Miejską, Policją, bądź przyjmowane na podstawie oświadczenia osoby.

 

§ 8

Pracownicy Ogrzewalni prowadzą ewidencję osób przebywających w Ogrzewalni w postaci karty ewidencyjnej przyjęć – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2018 Dyrektora SCPU z dnia 01.10.2018 r. Do karty ewidencyjnej wprowadza się dane osoby przebywającej (nazwisko i imię, PESEL), serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, godzinę przyjęcia, godzinę opuszczenia Ogrzewalni oraz podpis osoby bezdomnej świadczący o tym, że zapoznała się z Regulaminem Ogrzewalni i zobowiązała się do jego bezwzględnego przestrzegania.
W przypadku wystąpienia przeszkód w złożeniu podpisu dopuszcza się inny sposób potwierdzenia przewidziany przepisami prawa.

 

§ 9

 1. Zgłaszający się do Ogrzewalni zobowiązany jest na każde żądanie personelu:
 2.  udostępnić wnoszone rzeczy;
 3. poddać się badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu.
 4. Omowa dokonania powyższych czynności może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia do Ogrzewalni.

 

§ 10

Zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności broni, ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, gazu, alkoholu i środków odurzających. Powyższe może stanowić podstawę do odmowy przyjęcia do Ogrzewalni.

 

§ 11

 1. Pracownik może odmówić przyjęcia do Ogrzewalni, jeżeli zgłaszający się:
 2. jest w stanie nietrzeźwości i poprzez swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie albo otoczenia;
 3. jest pod wpływem narkotyków lub środków odurzających;
 4. odmawia złożenia podpisu w karcie ewidencyjnej;
 5. zachowuje się agresywnie, wulgarnie, niezgodnie z zasadami współżycia społecznego,
 6. odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy, a istnieje uzasadnione przypuszczenie, że usiłuje wnieść przedmioty lub środki wymienione w przedmiotowym Regulaminie.
 7. Ponadto odmowa przyjęcia do Ogrzewalni może nastąpić:
 8. z uwagi na przepełnienie pomieszczenia zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu osób przebywających w Ogrzewalni;
 9. ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający przebywanie w Ogrzewalni lub wysoki stopień niesamodzielności.
 10. W przypadku braku możliwości przyjęcia do Ogrzewalni z uwagi na przepełnienie, brak miejsc lub inne zdarzenie, pracownicy Ogrzewalni mogą podjąć działania mające na celu znalezienie innego miejsca schronienia dla osoby bezdomnej.
 11. W przypadku odmowy przyjęcia do Ogrzewalni z uwagi na stan zdrowia, personel Ogrzewalni jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu udzielenie osobie pomocy przez inne odpowiednie służby lub placówki i sporządzenie stosownej dokumentacji np. notatki służbowej.

 

§ 12

 1. Osoby korzystające z Ogrzewalni zobowiązane są do:
 2. przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22.00 do 6.00;
 3. utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniu Ogrzewalni oraz wokół budynku, w którym znajduje się Ogrzewalnia;
 4. dbania o higienę osobistą;
 5. przestrzegania zakazu wnoszenia oraz spożywania alkoholu oraz wnoszenia i używania narkotyków i środków odurzających;
 6. przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz innych środków w Ogrzewalni oraz na terenie SCPU – z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
 7. przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt na teren Ogrzewalni oraz SCPU;
 8. szanowania wyposażenia i sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach Ogrzewalni,
 9. przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych;
 10. przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności poszanowania cudzej własności oraz unikania konfliktów;
 11. stosowania się do poleceń pracowników Ogrzewalni wydawanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

                               

§ 13

 1. Osoby spożywające alkohol, wnoszące i używające narkotyki i środki odurzające mogą nie być przyjmowane do Ogrzewalni
  w następnych 3 dniach po zaistniałej sytuacji.
 2. Uporczywe łamanie przedmiotowych zakazów może skutkować zakazem wstępu do Ogrzewalni. 

 

§ 14

 1. Osoby korzystające z Ogrzewalni bezwzględnie nie mogą:
 2. korzystać z własnych urządzeń elektrycznych,
 3. pozostawiać  w Ogrzewalni i na terenie SCPU jakichkolwiek rzeczy do przechowania.
 4. Za rzeczy wniesione oraz pozostawione w Ogrzewalni oraz na terenie SCPU personel nie ponosi odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność

§ 15

 1. Osoby korzystające z Ogrzewalni ponoszą odpowiedzialność za szkody w mieniu wyrządzone działaniem umyślnym i są zobowiązane do ich niezwłocznego naprawienia.
 2. Wyrządzenie szkody skutkować będzie obok roszczeń cywilnoprawnych, odpowiedzialnością karną.

 

Postanowienia końcowe

§ 16

Osoby korzystające z Ogrzewalni mają prawo do składania skarg i wniosków do Dyrektora Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub do osoby przez niego wyznaczonej.

 

§ 17

Przepisy niniejszego regulaminu winny być bezwzględnie przestrzegane przez pracowników Ogrzewalni.

 

Adriana Brzeźniak-Misiuro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dyrektor SCPU


udostępnił: SCPU, wytworzono: 2018/01/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor SCPU, wprowadził/a: Adriana Brzeźniak-Misiuro, dnia: 2018/11/26 11:46:10
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2018/11/26 11:46:10  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2018/11/26 11:45:39  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2018/01/10 13:55:13  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2018/01/10 09:50:34  modyfikacja wartości 
Adriana Brzeźniak-Misiuro  2018/01/10 09:49:18  nowa pozycja